Page logo

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Business Intelligence

A game changer or just a buzzword?

Pojem Business Intelligence

Táto stránka je venovaná problematike ktorá sa označuje termínom Business Intelligence. Termín BI zahŕňa metodológie, postupy a nástroje používané pri spracovaní, analýze a vyhodnocovaní dát.

Oblasti kde je možné BI využiť sú manažérske informačné systémy (reportovanie finančných a prevádzkových dát) a systémy na podporu rozhodovania (Decision Support Systems).

V súčasnosti majú všetky firmy skúsenosti zo spracovávaním údajov pre potreby daňových a kontrolných úradov. Nie každá firma však dokáže aktívne využívať existujúce dáta na lepšie pochopenie svojho businessu a aktívne manažovanie firmy. Toto tvrdenie sa týka malých živnostníkov ale aj inštitúcií ktorých primárnym poslaním je analyzovanie a vyhodnocovanie dát. Pripravil som formulár, kde si môžete sami skúsiť odpovedať na niekoľko základných otázok a vyhodnotiť si Vašu pozíciu.

Mojim produktom je workshop na tému Business Intelligence. Pre mojich zákazníkov poskytujem konzultačné služby ktoré začínajú vysvetlením základnej terminológie a konceptov z oblasti Business Intelligence. V ďalšom kroku analyzujem existujúce postupy, dátové zdroje a úroveň používateľov. Výsledkom tohoto kroku je dokument ktorý vychádza z princípov BI ale už aplikovaný a prispôsobený na podmienky konkrétneho zákazníka.

Tento dokument je následne prezentovaný manažérom, ktorí sú zodpovední za riadenie firmy. Ak je výsledok prijatý pozitívne, dokument je prepracovaný na štúdiu realizovateľnosti DWH alebo na tzv. proof-of-concept demo aplikáciu ktorá môže byť využitá ako východiskový bod pre ďalší krok v projekte.